Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 | Cretan Food News
Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και 2.4.2018.

Η ΔΑΟΚ ΠΕ Ηρακλείου σας υπενθυμίζει ότι, δόθηκε στην δημοσιότητα η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προς ένταξη στις δράσεις 4.1.1 « Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του Περιβάλλοντος», του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2020.

Στόχος των δράσεων είναι, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ενίσχυσης επενδύσεων, η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ και η άμβλυνση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή καθώς και ο περιορισμός των εκπομπών αεριών θερμοκηπίων.

Δικαιούχοι, των δράσεων της παρούσας μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων και συλλογικά σχήματα (ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί ενώσεις αυτών και ΚΟΙΝΣΕΠ).

Επιλέξιμες επένδυσης: στη δράση 4.1.1 είναι: α) η ίδρυση, μετεγκατάσταση ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, β) η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, γ) η αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου, δ) η αγορά, μεταφορά, εγκατάσταση και περίφραξη πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με χρήση σπόρων, ε) η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων, ζ) η αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και γενικές δαπάνες.

Στη δράση 4.1.3 επιλέξιμες είναι: α) οι επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, όπως φωτοβολταϊκα συστήματα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, ανεμογεννήτριες, καυστήρες βιομάζας, β) οι επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος όπως, κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπές κατασκευές που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση των αποβλήτων υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της γεωργικής εκμετάλλευσης, δεξαμενές, αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης και άλλες γενικές δαπάνες.    

Ο προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξής
α) για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στη δράση 4.1.1 δύναται να ανέλθει έως τις 300.000 € και υπό προϋποθέσεις τις 500.000 €. Ενώ για στη δράση 4.1.3 στις 150.000 €, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 €.
β) για τα συλλογικά σχήματα ο αιτούμενος προϋπολογισμός για τη δράση 4.1.1 δύναται να ανέλθει  έως τις 500.000 € και υπό προϋποθέσειςμέχρι και το 1.000.000 ευρώ και για την δράση 4.1.3 μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 €.
O συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων, για την Περιφέρεια Κρήτης ανέρχεται στα 28.287.819 € εκ των οποίων τα 26.422.076 € αφορούν στην δράση 4.1.1 και τα 1.865.743 € στην δράση 4.1.3.
Τα ποσοστά στήριξης του επενδυτικού σχεδίου για την Περιφέρεια Κρήτης είναι τα εξής:

Η περίοδος υποβολής προτάσεων είναι από 21.12.2017 έως και 2.4.2018.

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και στη συνέχεια ο φυσικός φάκελος κατατίθεται στην οικεία ΔΑΟΚ.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 παρέχονται στα τηλέφωνα:

  1. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας:

τηλ. 2810309301 &2810309224-2810309340

  1. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Ηρακλείου:

Τηλ. : 2810309320 & 2810309321
και στις ιστοσελίδες:

  1. Της Περιφέρειας Κρήτης http://www.crete.gov.gr/ (ΠΑΑ 2014-2020)
  2. Του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) http://www.agrotikianaptixi.gr &http://www.minagric.gr