Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Χορήγηση πρωινού γεύματος σε μαθητές του Δήμου Ηρακλείου για τη σχολική χρονιά 2018 - 2019 | Cretan Food News
Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Χορήγηση πρωινού γεύματος σε μαθητές του Δήμου Ηρακλείου για τη σχολική χρονιά 2018 - 2019

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Χορήγηση πρωινού γεύματος σε μαθητές του Δήμου Ηρακλείου για τη σχολική χρονιά 2018 - 2019

Ο διαγωνισμός αφορά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

1. Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409000 fax 2810-229207  Τ.Κ. 71202 προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει κριτηρίων για τη βέλτιστη σχέση ποιότητα τιμής, για την Χορήγηση πρωινού γεύματος σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου για τη σχολική χρονιά 2018 - 2019. 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 72.912,00€ ( συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

2. Τα έγγραφα πού αφορούν την προμήθεια (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από την ιστοσελίδα  του Δήμου www.heraklion.gr/press/auction.
Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηρακλείου στα  τηλ. 2813-409185 – 186 –189 -403-428  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρούσα προκήρυξη και η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα ημέρες τουλάχιστον πριν από την καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών . Αντίγραφο της προκήρυξης αυτής θα βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου. Ακόμα περίληψη της προκήρυξης θα αποσταλεί στο εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Ηρακλείου.

 3.Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο στις 04/07/2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ.  στη Διεύθυνση, Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202, ενώπιον της  Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, για την συγκεκριμένη σύμβαση προμήθειας,  ή θα σταλούν στη διεύθυνση Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202,  με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Γνωμοδοτική Επιτροπή, για την σύμβαση «Χορήγηση πρωινού γεύματος σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου για τη σχολική χρονιά 2018 - 2019 »,  μέχρι μία ημέρα πριν από την ορισμένη ημερομηνία  της διεξαγωγής της δημοπρασίας. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των δικαιολογητικών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων.  Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή την  11/ 07/2018  ημέρα Τετάρτη   και ώρα  10:00:π.μ. ίδιο χώρο.

4.Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

5. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται στο  2% της προϋπολογισθείσης αξίας χωρίς το ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 , το άρθρο 20.1 της Διακήρυξης  και για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο  ποσό των 1.176,00 €.

Η προκήρυξη (περίληψη της διακήρυξης):-Θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».-Θα αποσταλεί στα Επιμελητήρια. -Θα δημοσιευθεί  μία φορά στην Εφημερίδα Νέα Κρήτη

Να δημοσιευτεί μία φορά στην εφημερίδα Νέα Κρήτη Παρακαλούμε όπως τηρήσετε τις προδιαγραφές δημοσίευσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/82452/002 12-11-2008. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι η δημοσίευση γίνεται με γραμματοσειρά 7 στιγμάτων και διάστιχο 8,5 στιγμών.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.    

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αρχεία